Projekt 1

Projekt Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby reakreacyjno- integracyjnewspółfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Projekt obejmuje rewitalizację gminy Zapolice jak również warsztaty inicjatyw społecznych oraz warsztaty innowacji technicznych dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zapolicach, mieszkańców gminy Zapolice oraz organizacji pozarządowych tej gminy. 

Zakres tematyczny warsztatów:

  1. Lokalne grupy działania odpowiedzialne za kształtowanie warunków życia w swoim otoczeniu
  2. Narzędzia umożliwiające wsparcie merytoryczne i logistyczne dla organizacji pozarządowych
  3. Wzrost jakości życia i poziom satysfakcji wynikający z uzyskania wpływu na lokalne środowisko
  4. Formy aktywności społeczeństw obywatelskich
  5. Budowanie strategii działania organizacji pozarządowych, formalnych i nieformalnych grup działania
  6. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami krajowymi i międzynarodowymi

W ramach programu wsparcia lokalnych inicjatyw społecznych młodzież uczestniczyła w spotkaniach z psychologiem, które miały na celu przeciwdziałanie pojawiających się postawom obojętności, wycofania i przekonania o braku wpływu na bieżące wydarzenia w swoim otoczeniu.

Dużo uwagi poświęciliśmy na organizację swojego czasu, priorytetyzację i realizację wytyczonych celów.

Ważną częścią  warsztatów były zajęcia coachingowe, na których uczestnicy mogli dowiedzieć się czym są przekonania i które z nich dodają sił, a które obezwładniają w codziennym życiu. Uczyliśmy się w jaki sposób możemy pokonać bariery związane ze zmianą stylu życia. 

Obszernym blokiem tematycznym były zajęcia sportowe. Instruktorzy główny nacisk położyli na budowaniu właściwych relacji w grupach, integracji i wytyczenia celu, który grupa ma osiągnąć. Warsztaty sportowe miały na celu wyłonienie liderów w danym środowisku, którzy po zakończeniu projektu samodzielnie będą aktywizować swoich kolegów.

W ramach warsztatów innowacji technicznych dla uczniów i nauczycieli przeprowadziliśmy warsztaty z wykorzystaniem drukarki 3D. ,

Duża, różnorodna  grupa docelowa była niemałym wyzwaniem.

Zajęcia warsztatowe miały na celu nabycie umiejętności zarządzania różnorodnością, uczyły tolerancji i przeciwdziałania wykluczeniom społecznym.