Stowarzyszenie edukacyjno-terapeutyczne Kuźnia

Statut stowarzyszenia z dnia 23.01.2019r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie edukacyjno- terapeutyczne KUŹNIA

§ 2

1.Stowarzyszenia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zduńska Wola

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może wchodzić w partnerstwa lub być członkiem innych krajowych oraz międzynarodowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 6

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest działalność w obrębie:

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3) działalności sportowej, rozwoju, wspierania i upowszechniania sportu i kultury fizycznej
4) szeroko rozumianej działalności charytatywnej
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6) ochrony i promocji zdrowia, działalności rehabilitacyjnej oraz leczniczej i pielęgnacyjnej
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji, poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja,
10) działalności na rzecz zróżnicowanych wiekowo wszystkich grup społecznych
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
14) rozwoju szkolnictwa na każdym szczeblu nauczania.
15) wypoczynku dzieci , młodzieży, osób starszych; działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
16) szeroko interpretowanej pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny także systemu pieczy zastępczej;
17) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, społeczności lokalnych oraz promocji języka polskiego i regionalnego
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów w tym również pacjentów.
26) działalności na rzecz integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji pozarządowych, partnerstwa krajowe i międzynarodowe
34) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
35) organizowanie pomocy medycznej, prawnej i psychologicznej.

§ 7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:


a. finansowe i rzeczowe wspieranie osób prawnych i fizycznych poprzez przyznawanie stypendiów, nagród ,dotacji, pomocy charytatywnej.
b. szeroko rozumianą działalność sportową w tym również organizowanie i tworzenie klubów sportowych i innych form rozwoju, promocji sportu regulowanych na mocy uchwał Zarządu i Walnego Zebrania według obowiązującego prawa.
c. tworzenie miejsc i ośrodków pomocy dziennego i trwałego pobytu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych oraz poszkodowanych, potrzebujących i chorych., niepełnosprawnych
d. organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek publicznych, aukcji, prowadzenie kampanii 1% i innych szeroko interpretowanych przy tym działań propagandowych, medialnych w obrębie przestrzeni pożytku publicznego
e. wdrożenie działań i prowadzenie zadań medycznych, prozdrowotnych ,opiekuńczo – pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych , fizjoterapeutycznych mających na celu pomoc osobom dotkniętym problemem zdrowotnym, przewlekle chorym, dzieciom i starszym oraz potrzebującym
f. organizowanie i inicjowanie szkoleń, warsztatów, poradnictwa zawodowego, zajęć terapeutycznych., wizyt studyjnych, kursów
g. Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych może tworzyć zakłady opieki zdrowotnej, paliatywnej , socjalnej i inne jednostki organizacyjne na podstawie obowiązujących przepisów.
h. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi , samorządowymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania, organizowanie spotkań
i. inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi, tworzenie i wspieranie projektów badawczych oraz gospodarczych
j. współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, instytucjami sektora prywatnego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, instytucjami Unii Europejskiej i międzynarodowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą.
k. współpracę z instytucjami świata kultury, nauki, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi stawiającymi sobie cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.
l. opracowanie, propagowanie, realizowanie, inicjowanie i podejmowanie społecznych działań z dziedzin: kultury, sztuki , edukacji projektów stypendialnych Stowarzyszenia, programów profilaktycznych, zdrowotnych, rehabilitacyjno – pielęgnacyjnych, sportowych, edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, socjalnych i integracyjnych w kraju i za granicą
m. wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych i adaptacyjnych
n. kształtowanie właściwego stosunku do środowiska ,szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony, również zwierząt, ekologii i dziedzictwa przyrodniczego
o. inicjowanie i podejmowanie działań związanych z propagowaniem wojskowości, wartości patriotycznych, historycznych.
p. promocja i organizowanie wolontariatu.
q. działania mające na celu diagnozę środowiska lokalnego i jego potrzeb
r. gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość
s. działalność wydawnicza w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o Polsce i regionie oraz obejmujących działania statutowe
t. organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, kongresów, dyskusji publicznych i wycieczek , spotkań autorskich, koncertów, wystaw wynikających z zadań Stowarzyszenia., organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
u. organizowania imprez sportowych i kulturalnych, iwentów i happeningów.
v. inicjowanie działań artystycznych i reklamowych, wydawniczych
w. wspieranie i inicjowanie postaw obywatelskich
x. inspirowanie twórców , animowanie działań dla dzieci , młodzieży osób dorosłych i starszych.
y. propagowanie turystycznych walorów Polski i regionu
z. działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
aa. informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw,
bb. występowanie z wnioskami, projektami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej.

2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (finansowe i rzeczowe wspieranie osób prawnych i fizycznych poprzez przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji, pomocy charytatywnej);
b. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (szeroko rozumiana działalność sportową w tym również organizowanie i tworzenie klubów sportowych i innych form rozwoju, promocji sportu regulowanych na mocy uchwał Zarządu i Walnego Zebrania według obowiązującego prawa);
c. 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (tworzenie miejsc i ośrodków pomocy dziennego i trwałego pobytu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych oraz poszkodowanych, potrzebujących i chorych., niepełnosprawnych);
d. 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (wdrożenie działań i prowadzenie zadań medycznych, prozdrowotnych, opiekuńczo – pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych mających na celu pomoc osobom dotkniętym problemem zdrowotnym, przewlekle chorym, dzieciom i starszym oraz potrzebującym;
e. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (organizowanie i inicjowanie szkoleń, warsztatów, poradnictwa zawodowego, zajęć terapeutycznych., wizyt studyjnych, kursów);
f. 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych może tworzyć zakłady opieki zdrowotnej, paliatywnej, socjalnej i inne jednostki organizacyjne na podstawie obowiązujących przepisów);
g. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi, samorządowymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania, organizowanie spotkań);
h. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi, tworzenie i wspieranie projektów badawczych oraz gospodarczych);
i. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, instytucjami sektora prywatnego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, instytucjami Unii Europejskiej i międzynarodowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą);
j. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (współpracę z instytucjami świata kultury, nauki, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi stawiającymi sobie cele zbieżne z celami Stowarzyszenia);
k. 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych (opracowanie, propagowanie, realizowanie, inicjowanie i podejmowanie społecznych działań z dziedziny: kultury, sztuki, edukacji projektów stypendialnych Stowarzyszenia, programów profilaktycznych, zdrowotnych, rehabilitacyjno-pielęgnacyjnych, sportowych, edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, socjalnych i integracyjnych w kraju i za granicą);
l. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (wspieranie placówek opiekuńczo – wychowawczych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych i adaptacyjnych);
m. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowanie spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony, również zwierząt, ekologii i dziedzictwa przyrodniczego);
n. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (inicjowanie i podejmowanie działań związanych z propagowaniem wojskowości, wartości patriotycznych, historycznych);
o. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (promocja i organizowanie wolontariatu);
p. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (działania mające na celu diagnozę środowiska lokalnego i jego potrzeb);
q. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość);
r. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza (działalność wydawnicza w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o Polsce i regionie oraz obejmujących działania statutowe);
s. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki (organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, konferencji, kongresów, dyskusji publicznych i wycieczek, spotkań autorskich, koncertów, wystaw wynikających z zadań Stowarzyszenia., organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży);
t. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (organizowanie imprez sportowych i kulturalnych, iwentów i happeningów);
u. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (inicjowanie działań artystycznych i reklamowych, wydawniczych);
v. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (wspieranie i inicjowanie postaw obywatelskich);
w. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (inspirowanie twórców, animowanie działań dla dzieci, młodzieży osób dorosłych starszych.);
x. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki (propagowanie turystycznych walorów Polski i regionu );
y. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych);
z. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw);
aa. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (występowanie z wnioskami, projektami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej);
bb. 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (organizowanie pomocy medycznej, prawnej i psychologicznej).

3. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (finansowe i rzeczowe wspieranie osób prawnych i fizycznych poprzez przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji, pomocy charytatywnej);
b. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (szeroko rozumiana działalność sportową w tym również organizowanie i tworzenie klubów sportowych i innych form rozwoju, promocji sportu regulowanych na mocy uchwał Zarządu i Walnego Zebrania według obowiązującego prawa);
c. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek publicznych, aukcji, prowadzenie kampanii 1% i innych szeroko interpretowanych przy tym działań propagandowych, medialnych w obrębie przestrzeni pożytku publicznego);
d. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (organizowanie i inicjowanie szkoleń, warsztatów, poradnictwa zawodowego, zajęć terapeutycznych., wizyt studyjnych, kursów);
e. 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych (opracowanie, propagowanie, realizowanie, inicjowanie i podejmowanie społecznych działań z dziedziny: kultury, sztuki, edukacji projektów stypendialnych Stowarzyszenia, programów profilaktycznych, zdrowotnych, rehabilitacyjno-pielęgnacyjnych, sportowych, edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych, socjalnych i integracyjnych w kraju i za granicą);
f. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza (działalność wydawnicza w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o Polsce i regionie oraz obejmujących działania statutowe);
g. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki (organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, konferencji, kongresów, dyskusji publicznych i wycieczek, spotkań autorskich, koncertów, wystaw wynikających z zadań Stowarzyszenia., organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży).

§ 8

Stowarzyszenie może w ramach działalności statutowej tworzyć oddziały, kluby i centra integracji społecznej, zakładać kluby sportowe, integracyjne, zakłady opieki i inne dozwolone prawem jednostki terenowe.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki


§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:


1) rzeczywistych,
2) wspierających,
3) młodzież
4) honorowych.


§ 10

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i jest aktywnie zaangażowana w życie społeczności regionu. Osoba taka składa pisemną deklarację popartą przez trzech członków rzeczywistych Stowarzyszenia.


§ 11

Członek rzeczywisty ma prawo:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu,
3) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.


§ 12

Członek wspierający
1.Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnie złożonej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
2.Członkom wspierającym przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego, poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Stanowią „głos” doradczy w sprawach statutowych Stowarzyszenia.


§ 13

Młodzież
1. Młodzież to członkowie Stowarzyszenia w wieku od 14 -20 lat. Osoba niepełnoletnia i pełnoletnia, która za pisemną zgodą swego prawnego opiekuna złoży wniosek do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Młodzieży przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego, poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Ze względu na wiek zwolnieni z opłacania składek członkowskich. Nad młodzieżą czuwa osoba kierująca wyznaczona przez Walne Zebranie lub w razie konieczności Zarząd reprezentująca ich i wnosząca w ich imieniu postulaty.
3. Młodzież może skupiać wokół siebie kolejne grupy wiekowe tworząc kluby.
4.Młodzież traci przynależność do Stowarzyszenia z takich samych przyczyn jak członek wspierający, a także po pisemnej rezygnacji z członkostwa.

 

§ 14

Członek honorowy
1.Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
2.Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.
3.Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego, poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Członkowie honorowi stanowią „głos” doradczy w statutowych Stowarzyszenia.
4.Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.


§ 15

Członek rzeczywisty i wspierający zobowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składki członkowskiej.


§ 16

1. Członków rzeczywistych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.


§ 17

Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami rzeczywistymi.


§ 18

Członkostwo rzeczywiste Stowarzyszenia ustaje w razie:
1) pisemnej rezygnacji członka,
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
4) śmierci członka,
5) rozwiązania się Stowarzyszenia,
6) z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 19

Członkostwo wspierające ustaje w razie:
1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu,
2) skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego uchwałą Zarządu,
3) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
4) rozwiązania się Stowarzyszenia.


§ 20

Członkostwo honorowe ustaje w razie:
1) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
2) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,
3) rozwiązania się Stowarzyszenia.


§ 21

Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna


§ 23

1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
4. W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna) w trakcie kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Władz Stowarzyszenia o liczbę członków określonej władzy większą niż połowę, skład tej Władzy w całości powinien być wybrany ponownie przez Walne Zgromadzenie.
Walne Zebranie


§ 24

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
b. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
c. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń,
d. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
e. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
f. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
g. opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
h. ustalanie wysokości składek,
i. podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu
j. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

2. Walne Zebrania powinno odbyć się co najmniej raz w roku.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
a. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków
b. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
5. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.


§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

Zarząd

§ 26

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie.
2. Członkami organu zarządzającego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 27

1. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa lub Sekretarza.


§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia
2) powoływanie komisji doradczych, które działają na podstawie szczegółowo opracowanego regulaminu,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
4) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznym Walnego Zebrania,
5) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
6) podejmowanie decyzji istotnych dla stowarzyszenia w tym również o przyjęciu lub skreśleniu członków
7) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
8) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
9) zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
10) ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia,
11) reprezentowanie Stowarzyszenia
12) powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych.


§ 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes oraz co najmniej jeden z członków Zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Komisji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej jeden raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
3) sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.
4) organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) pełnią funkcję honorowo.

§ 33

Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V

Działalność sportowa

§ 34

Organizacja może prowadzić szeroko rozumianą działalność sportową.
Na mocy uchwały Walnego Zebrania lub w razie uzasadnionej konieczności uchwałą Zarządu powołuje się lub odwołuje osobę odpowiedzialną – Specjalistę do spraw sportu i rozwoju kultury fizycznej Stowarzyszenia. Kadencja osoby odpowiedzialnej trwa 4 lata.
Do obowiązków jej należy :
1)nadzór nad prowadzoną działalnością i bieżące informowanie Zarządu
2)raz w roku pisemne sprawozdanie z działalności prezentowane na Walnym Zebraniu.
3)przestrzeganie i egzekwowanie ustalonych przez Zarząd regulaminów
4)dbałość o promocję oraz dobre imię organizacji w zakresie działań i rozwoju zadań sportowych
5) weryfikacja i nabór kadry trenerskiej
Odwołanie z funkcji następuje na pisemną prośbę Specjalisty do spraw sportu i rozwoju kultury fizycznej Stowarzyszenia oraz poprzez wykazanie nie zgodnych z prawem oraz z założeniami Stowarzyszenia działań, niezależnie na wniosek Zarządu oraz Walnego Zebrania.

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 35

Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą pożytku publicznego w oparciu o obowiązujące przepisy. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie w drodze uchwały.
1) organizacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

§ 36

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
2) zapisy, darowizny, spadki
3) wpływy z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej oraz gospodarczej
4) wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
5) wpływy z loterii i aukcji, licytacji
6) dotacje budżetowe, subwencje, granty, pomoc międzynarodowa, środki publiczne
7) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego
8) dochód z 1 %
9) lokaty, odsetki, depozyty bankowe
10)dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
11) papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym
12)inne wpływy.

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 36

1.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy celowe, uchwalone przez Zarząd Fundacji.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 37

1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.