Gmina Zapolice

Projekt realizowany dla gminy Zapolice.
przeczytaj szczegółowy opis projektu

Jednym z większych projektów edukacyjno- terapeutycznych jakie realizujemy są warsztaty inicjatyw społecznych oraz warsztaty innowacji technicznych w ramach dużego projektu rewitalizacyjnego gminy Zapolice. Grupą odbiorców są uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Zapolicach, mieszkańcy gminy Zapolice oraz organizacje pozarządowe tej gminy. Duża, różnorodna grupa docelowa jest nie małym wyzwaniem.

Ważną częścią warsztatów były zajęcia coachingowe, na których uczestnicy mogli dowiedzieć się czym są przekonania i które z nich dodają sił, a które obezwładniają w codziennym życiu. Uczyliśmy się w jaki sposób możemy pokonać bariery związane ze zmianą stylu życia.

Obszernym blokiem tematycznym były zajęcia sportowe. Instruktorzy główny nacisk położyli na budowaniu właściwych relacji w grupach, integracji i wytyczenia celu, który grupa ma osiągnąć. Warsztaty sportowe miały na celu wyłonienie liderów w danym środowisku, którzy po zakończeniu projektu samodzielnie będą aktywizować swoich kolegów. Zajęcia warsztatowe miały na celu nabycie umiejętności zarządzania różnorodnością, tolerancję i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.

      • Dla uczniów i nauczycieli przeprowadziliśmy warsztaty innowacji technicznych z wykorzystaniem drukarki 3D.
        Młodzież uczestniczyła w spotkaniach z psychologiem, które miały na celu przeciwdziałanie pojawiających się postawom obojętności, wycofania i przekonania o braku wpływu na bieżące wydarzenia w swoim otoczeniu. Dużo uwagi poświęciliśmy na organizację swojego czasu, priorytetyzację i realizację wytyczonych celów.